На 02.08.2018 г. в Община Крумовград се проведе заключителната пресконференция, свързана с отчитането на резултатите от реализацията на Проект: BG16RFOP001-2.001-0026-С02 „Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда – общинска собственост“- Община Крумовград.

Пресконференцията беше открита от г-жа Себихан Мехмед, кмет на Община Крумовград, която акцентира върху обществената значимост на проекта и неговото успешно изпълнение по ОПРР ” Региони в растеж” 2014-2020 г.

Проектът беше презентиран от г-н Асен Хаджиев, ръководител на проекта, който отчете резултатите от изпълнението, свързани с повишаването на енергийната ефективност на административна сградата – общинска собственост. Към момента в нея се помещават няколко публични институции – Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Крумовград, Общинска служба „Земеделие“ гр. Крумовград, Пробационно звено гр. Крумовград и Домашен социален патронаж гр. Крумовград.

Бенефициент на проекта: Община Крумовград

Стойност на проекта: 327 678.15 лева
Начало на проекта – 26.09.2016
Край на проекта – 26.08.2018
Тази публикация е създадена в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0026-С02 „Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда – общинска собственост“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

За автора - Пресиана Бонева

Няма коментари

Оставете коментар

You must be logged in to post a comment.