Проектът за „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД, гр. Видин предстои да бъде напълно завършен в началото на 2024 година. Основна задача в инвестиционното намерение на „ВиК – Видин” ЕООД бе избора на качествени материали за изпълнението на проекта. За двата подобекта – реконструкция на довеждащ водопровод от помпена станция „Сланотрън” до гр. Видин и реконструкция на канализационен колектор са избрани дълготрайни материали с най-добрите характеристики на пазара.

Първият обект от проекта „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин е „Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1“.

Реконструиращият се участък от главния канализационен колектор на Видин се изпълнява от стъклопластови тръби. Стъклопластовите тръби се изработват от стъклени подсилващи нишки, вградени във втвърдена термореактивна смола.Те комбинират предимства като издръжливост, якост и корозионна устойчивост, елиминирайки необходимостта от вътрешни облицовки, външни покрития и катодна защита. Стъклопластовите тръбопроводни системи са устойчиви на корозия както от вътрешната, така и от външната си страна, като това важи за широк диапазон от флуиди. Те се отличават и с много добър коефициент якост/тегло, който е по-висок от този на няколко вида стомана. Тръбопроводните системи от стъклопластов композит са леки – те достигат приблизително една шеста от теглото на аналогични стоманени продукти и една десета от теглото на подобни бетонни продукти.

Трасето на канализационния колектор е доста предизвикателно и трудно за изпълнение поради дълбоките си изкопи, малката денивелация между крайните му точки и местоположението му в ключова транспортна точка на гр. Видин.

Затруднения идват и от условията, че при изпълнението на проекта се преминава през частни имоти, както и под железопътна линия.

Цел на проекта е степента на изграденост на канализационната мрежа на гр. Видин да достигне 100%.

Вторият обект е „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън“ до гр. Видин“ и захранва с вода освен град Видин и 22 села от региона. Повече от 14 км тръбопроводи PVC-O ще бъдат положени, като по-голямата част от тях са с диаметър DN 630, а останалата част – DN500. По този начин в момента се изгражда  довеждащия водопровод на гр.  Видин, който до няколко месеца се очаква да влезе в експлоатация.

Типът тръби е избран на база техните добри характеристики. Производителността им при монтаж е висока, устойчиви са на корозия, имат ниска грапавост, което благоприятства за това загубите на напор във водопроводната мрежа да са по-малки. Всичко това, наред с другите физико-химични характеристики, превръща тръбите в оптимална алтернатива за транспортиране на вода под налягане както от икономическа гледна точка, така и с оглед постигането на висока устойчивост.

Тръбните системи, изградени от PVC-O гарантират ефективни стойности на налягането и дебита, необходими при интелигентно управление на водните ресурси. С дългия си полезен живот и характеристики, насочени към оптимизиране на наличните ресурси, тръбите намаляват както разходите за монтаж, така и на експлоатационните разходи в хидравличните инфраструктури.

Освен гореспоменатите тръби, по трасето се монтират шахти с различни съоръжения, за които отново се залага на качествени материали с добри характеристики и възможно най-дълъг експлоатационен период.

Общата стойност на проекта е в размер на 23 653 635,80 лв., от които:

  • 15 246 929,81 лв., са предоставени по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на Вик инфраструктура“,
  • 2 690 634,66 лв. национално съфинансиране и
  • 5 716 071,33 лв. – собствено финансиране от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ EООД.

Новоизграждащите се довеждащ водопровод на гр.  Видин и участък от канализационен колектор ще осигурят много по-високи санитарно-хигиенни условия на населението. В резултат на изпълнението на проекта ВИК дружеството ще постигне разширяване и подобряване на ВиК структурата във връзка с питейните и отпадъчните води, в съответствие със законодателството на ЕС и на Република България, като качеството на услугите на ВИК Видин ще бъде подобрено значително в полза на гражданите. 

За автора - silviya

Няма коментари

Съжаляваме, коментарите са спряни за тази публикация.