ПРОДЪЛЖАВА УСПЕШНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ПЕРНИК”

 

Първа копка

Днес, 26.01.2023 г., в град Радомир в кв. Върба на централния площад, ул. Априлско въстание, се състоя официална церемония по откриване на пореден обект по проект

на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник” по Обособена позиция №3 „Реконструкция на водопроводна мрежа на кв. Върба гр. Радомир, 2 /канализационна помпена станция/ КПС и тласкатели до /пречиствателна станция за отпадни води/ ПСОВ Батановци“.

На събитието присъстваха Областния управител на Област Перник г-н Людмил Веселинов, кмета на община Радомир г-н Пламен Алексиев, управителя на“Водоснабдяване и канализация” ООД град Перник г-н Борислав Иванов, други официални лица, представители на фирмата-изпълнител на проекта, медии, заинтересовани граждани, представители на местната общност.

Проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник”  е на стойност 100 899 303,08 лв., от които собственото финансиране е в размер на 25 314 619,20 лв., а безвъзмездната финансова помощ е в размер на 75 584 683,88 лв. и със срок на изпълнение 54 месеца.

Проектът се реализира с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

В резултат на проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник” към услугата „пречистване на отпадъчни води“ ще се присъединят към 2023 година 17 876 човека от агломерациите Перник и Радомир. Предвижда се изграждане на тласкател и нова помпена станция, като свързаността ще достигне съответно 99,4% и 99,6% за двете агломерации. С цел постигане на съответствие с Директивата за отпадъчни води, ще се изградят съоръжения за пречистване на азот и фосфор.

В тази част от проекта по Обособена позиция 3 ще бъдат извършени следните дейности:

Реконструкция на водопроводна мрежа, разширение и реконструкция на канализационна мрежа на кв. „Върба“, гр. Радомир, 2 КПС и тласкатели до ПСОВ Батановци- Част Водоснабдяване включва реконструкция на водопроводна мрежа на кв. Върба, гр. Радомир, част Канализация включва необходимите за изграждане участъци от мрежата кв. „Върба“ в град Радомир, изграждане на канализационни помпени станции – 2 бр., изграждане на тласкател до ПСОВ Батановци.

В част Водоснабдяване ще се изградят водопроводи в кв. “Върба“- в ниска зона Главен клон І е с диаметър Ф125мм РЕ и L=231,4м; Главен клон ІІ е с диаметър Ф110мм РЕ и L=447,5м; Главен клон ІІІ е с диаметър Ф90мм РЕ и L=139,4м; Второстепенни клонове Ф90 РЕ L=4293,20м. Общата дължина на вътрешна водопроводна мрежа е L=5114м. Ще се изградят част от Главен клон І ниска зона с диаметър Ф110 РЕ L=262,6м и Ф90 РЕ L=273.7м и второстепенни клонове Ф90 РЕ L=384.8м. Част Канализация предвижда рехабилитация и изграждане на канализационна мрежа 5 670 м и 343 бр. СКО (сградни канализационни отклонения), 2 КПС (канализационни помпени станции) и тласкатели с обща дължина 8 022м.

Изпълнител на Проектирането, авторския надзор и строителството е Обединение “Радомир 2020” ДЗЗД, гр. Бургас.

За автора - silviya

Няма коментари

Съжаляваме, коментарите са спряни за тази публикация.