На 14.01.2021 г. кметът на община „Марица“ Димитър Иванов ще открие с официална церемония новоизградената компостираща инсталация в с. Ясно поле, местност „Чарлъшки ливади“, изградена по проект:

„Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица“,

който се осъществява по АДБФП BG16M1OP002-2.005-0002-C01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

Общата стойност на проекта е 5 293 998.37 лв. с ДДС, като финансовата подкрепа от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие е 3 360 366.81 лв.

С новоизградената инсталацията ще се намали количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци, генерирани на територията на община „Марица“ чрез въвеждане на система за разделното им събиране и рециклиране. Проектът спомага за повишаване качеството на услугите в община „Марица“ в сферата на управлението на отпадъците и за осигуряване на екологична устойчивост за общината.

Целите и постигнатите резултати по проекта ще бъдат представи на заключителна пресконференция, която ще се проведе на 14.01.2021 г. от 11:00 часа в конферентната зала на общината.

www.eufunds.bg

За автора - Росен

Няма коментари

Съжаляваме, коментарите са спряни за тази публикация.