На 02.08.2018 г. в Община Крумовград се проведе заключителната пресконференция, свързана с отчитането на резултатите от реализацията на Проект: BG16RFOP001-2.001-0026-С02 „Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда – общинска собственост“- Община Крумовград. Пресконференцията беше открита от г-жа Себихан Мехмед, кмет на Община Крумовград, която акцентира върху обществената значимост на проекта и неговото успешно изпълнение по Вижте още»