На 17.09.2018 г. с ремонтирани сгради посрещнаха новата учебна година в ПГССЛП, гр. Карнобат ученици, учители, родители и гости на тържеството за първия учебен ден.
На 28 ноември 2017 г. община Карнобат даде ефективен старт на строително-монтажните дейности по проект №BG16RFOP001-3.002-0027-C01 „Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат”, финансиран по Оперативна програма ,,Региони в растеж” 2014–2020 г., процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”.

Десет месеца по-късно със символично рязане на лента бяха официално открити ремонтираните сгради на ПГССЛП от Зам. – кметът на община Карнобат г-жа Стефка Иванова, директорът на ПГССЛП г-жа Бисерка Атанасова и г-н Веселин Балев, представител на Консорциум „Карнобат 2017“, изпълнител на строително-монтажните дейности.
Основната цел на проекта е да се създадат условия за предоставяне на качествени образователни услуги чрез подобряване на инфраструктурата на ПГССЛП.

При реализирането на проекта бяха ремонтирани основната сграда, спомагателна сграда с медицински кабинети и училищен стол, физкултурният салон, спомагателна сграда с учебни кабинети, прилежащо дворно пространство. Изградена беше нова отоплителна инсталация. Извършена беше доставка на оборудване и обзавеждане – компютри, принтери, мултимедиен проектор, флипчарт, лозарски ножици, моторна пръскачка, плуг навесен, дискова брана, ареометър, резервоар за вино, гроздомелачка, бюра, столове, стелажи и др.). По проекта бяха закупени нов учебен трактор и нов учебен автомобил повишаващи качеството на учебния процес и придобиване на професионални компетенции в реални трудови условия.

Общата стойност на проекта е в размер на 1 299 999,70 лв., в това число европейско съфинансиране (от Европейския фонд за регионално развитие) в размер на 1 104 999,75 лв. и национално съфинансиране – 194 999,95 лв.

 

“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-3.002-0027 „Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ,,Региони в растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

 

За автора - Пресиана Бонева

Няма коментари

Оставете коментар

You must be logged in to post a comment.