На 30.01.2023 г. от 13.00 часа  ще се проведе пресконференция  по Проект: „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Кохезионен фонд по приоритетна ос 1 „Води“, Процедурата за подбор на проекти № BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“. Социално икономически цели на проекта са свързани с подобряване качеството на живот на населението, чрез създаването на устойчива система на канализационните и водоснабдителните мрежи в града; засилване на конкурентноспособността на икономиката с оглед постигане на висок устойчив растеж и осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция на територията на Община Пловдив.

 • Обща стойност на проекта: 115334 116,42 лв.
 • Основна цел на проекта е гарантирането на оптимално отвеждане и пречистване на отпадъчните води, събирани в канализационните мрежи, които в момента се изхвърлят без достатъчно пречистване, което да отговаря на заложените в Директива 91/271/ЕЕС изисквания.

Ще бъдат подменени 12,276 км. водопроводи успоредни на канализацията, както и 708 сградни отклонения, с които ще се намали инфилтрационния поток към ПСОВ. За да се осигури достатъчен хидравличен капацитет на системата и рехабилитация на Главен колектор VII ще бъде изграден нов колектор с дължина 2,746 км.

 • Основни дейности по проекта:
  1. Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация;
  2. Реконструкция, модернизация и доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води – Пловдив;
  3. Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап І, квартал Кършияка (част) 10 бул. „Дунав“ – „Брезовско шосе“;
  4. Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап І, квартал Кършияка (част) 1 (1-1 и 1-2);
  5. Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап І, квартал Кършияка (част) 2 и квартал Захарна фабрика (част) 3

 

www.eufunds.bg

Проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1”

За автора - silviya

Няма коментари

Съжаляваме, коментарите са спряни за тази публикация.