Община Пловдив реализира успешно „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Кохезионен фонд по приоритетна ос 1 „Води“, Процедурата за подбор на проекти № BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти”.

        Продължава работата по реконструкцията, модернизацията и изграждането на пречиствателната станция за отпадъчни води в гр. Пловдив, като цялостният напредък на обекта е около 75 % и се развива с много добри темпове. Биологичното пречистване на водата е изпълнено на 75% , като е изграден и въведен в експлоатация селектор,нов биобасейн и един коридор ат съществуващ биобасейн.Остават за реконструкция още два биобасейна и един вторичен радиален утаител.Третирането на утайките е изпълнено на 80 % . Социално икономически цели на проекта са свързани с подобряване качеството на живот на населението, чрез създаването на устойчива система на канализационните и водоснабдителните мрежи в града; засилване на конкурентноспособността на икономиката с оглед постигане на висок устойчив растеж и осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция на територията на Община Пловдив. Общата стойност на проекта е 115 334 116,42 лв.

www.eufunds.bg

Проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1”

За автора - Росен

Няма коментари

Съжаляваме, коментарите са спряни за тази публикация.