Успешно се изпълнява проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“ по ОП „Околна среда” 2014-2020

       Напредва изпълнението на Проект: „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Кохезионен фонд по приоритетна ос 1 „Води“, Процедурата за подбор на проекти № BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“. Социално икономически цели на проекта са свързани с подобряване качеството на живот на населението, чрез създаването на устойчива система на канализационните и водоснабдителните мрежи в града; засилване на конкурентноспособността на икономиката с оглед постигане на висок устойчив растеж и осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция на територията на Община Пловдив.

  • Общата стойност на проекта: 115334 116,42 лв.
  • Основна цел на проекта е гарантирането на оптимално отвеждане и пречистване на отпадъчните води, събирани в канализационните мрежи, които в момента се изхвърлят без достатъчно пречистване, което да отговаря на заложените в Директива 91/271/ЕЕС изисквания.

Ще бъдат подменени 12,276 км. водопроводи успоредни на канализацията, както и 708 сградни отклонения, с които ще се намали инфилтрационния поток към ПСОВ. За да се осигури достатъчен хидравличен капацитет на системата и рехабилитация на Главен колектор VII ще бъде изграден нов колектор с дължина 2,746 км.

www.eufunds.bg

Проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1”

За автора - Росен

Няма коментари

Съжаляваме, коментарите са спряни за тази публикация.