“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ПЕРНИК ПРОДЪЛЖАВА УСПЕШНО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ДРУЖЕСТВОТО ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ПЕРНИК” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014- 2020, № ОТ ИСУН BG16M1OP002-1.016-0004-C03 ПРОЦЕДУРА НА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16M1OP002-1.016 ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА

Проектът стартира с официална церемония в гр. Радомир в разгара на лятото. Местната общност, областната и общинска администрация, както и медиите се запознаха с проекта, получиха информация за съществуващото състояние на обектите преди започване на СМР и очакваните резултати, както и за план-графика на изпълнение на проектните дейности.

Пламен Алексиев, Кмет на Радомир, инж. Борислав Иванов, Людмил Веселинов, Областен управител

 

На 26.01.2023 в гр. Радомир, кв. Върба на централния площад ул. Априлско въстание се проведе официална церемония за стартиране на строителните дейности за обект „Изграждане на вик инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Перник за обособена позиция №3 „Реконструкция на водопроводна мрежа на кв. Върба гр. Радомир 2 канализационна помпена станция /КПС/ и тласкатели до Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ Батановци“. На церемонията присъстваха официални гости, представители на възложителя и изпълнителя, медии и представители на гражданите. В резултат на изпълнение на проекта “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник”, към услугата „пречистване на отпадъчни води“ ще се присъединят около 17 876 човека от агломерации Перник и Радомир. Предвижда се изграждане на тласкател и нова помпена станция, като свързаността ще достигне съответно 99,4% и 99,6% за двете агломерации. С цел постигане на съответствие с Директивата за отпадъчни води, ще се изградят съоръжения за пречистване на азот и фосфор.

Проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник”  е на стойност 100 899 303.08 лв., от които:

  • собственото финансиране в размер на 25 314 619.20 лв. и
  • безвъзмездната финансова помощ в размер на 75 584 683,88 лв.

Срокът за изпълнение на целия проект е 54 месеца.

В тази част от проекта по Обособена позиция 3 ще бъдат извършени следните дейности:

Реконструкция на водопроводна мрежа, разширение и реконструкция на канализационна мрежа на кв. „Върба“, гр. Радомир, 2 КПС и тласкатели до ПСОВ Батановци- Част Водоснабдяване включва реконструкция на водопроводна мрежа на кв. Върба, гр. Радомир, част Канализация включва необходимите за изграждане участъци от мрежата кв. „Върба“ в град Радомир, изграждане на канализационни помпени станции – 2 бр., изграждане на тласкател до ПСОВ Батановци.

В част Водоснабдяване ще се изградят водопроводи в кв. “Върба“- в ниска зона Главен клон І е с диаметър Ф125мм РЕ и L=231,4м; Главен клон ІІ е с диаметър Ф110мм РЕ и L=447,5м; Главен клон ІІІ е с диаметър Ф90мм РЕ и L=139,4м; Второстепенни клонове Ф90 РЕ L=4293,20м. Общата дължина на вътрешна водопроводна мрежа е L=5114м. Ще се изградят част от Главен клон І ниска зона с диаметър Ф110 РЕ L=262,6м и Ф90 РЕ L=273.7м и второстепенни клонове Ф90 РЕ L=384.8м

Част Канализация предвижда рехабилитация и изграждане на канализационна мрежа 5 670 м и 343 бр. СКО (сградни канализационни отклонения), 2 КПС (канализационни помпени станции) и тласкатели с обща дължина 8 022м.

Проектът се реализира с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

 

 

 

За автора - silviya

Няма коментари

Съжаляваме, коментарите са спряни за тази публикация.