Вече повече от 42 месеца ОП „Младежки център Пловдив“, носител на Знак за качество на Съвета на Европа, реализира успешно проект с образователни активности на местно, национално и международно ниво. В дейностите участие взимат над 4000 деца, младежи, родители и преподаватели.

Една от основните цели на проекта е разширяване обхвата на работа на Центъра. В периода 01.07.2020-30.04.2024 година образователният екип разработва два образователни наръчника, провежда младежки и образователен форум, международни младежки фестивали, благотворителни базари. Работи на регионално ниво в 17 населени места в региона.

По време на участието си в тези дейности младите хора подобряват своите знания в различни области и имат възможността да подобрят средата, в която живеят. Подкрепено е реализирането по проекта на 43 младежки инициативи, като по време на целия етап на кандидатстването и изпълнението им  младите хора развиват уменията си за разработване на проекти, развиване на гражданска активност, креативност, доброволчество, презентационни умения и др.

Творци и ученици обединяват усилия и в друга доброволческа дейност на Центъра. Реализирани са 6 благотворителни базара, като общата сума до момента, събрана от над 150 участници от град Пловдив и региона в името на каузи, които те сами избират, е прибл. 29 хил. лв. И тази година с голямо очакване и нетърпение се реализира Великденският благотворителен базар на 20 и 21 април 2024 г, който отново ще обедини участници от детски градини, училища, университети, неправителствени организации и творци.

 

Възможности за запознаване с нови интерактивни подходи екипът предоставя и на свои колеги в сферата на формалното образование. Проведени са 6 Образователни форума, по време на които преподаватели, директори, педагогически съветници и психолози имат възможността да се запознаят с различни методи от неформалното образование, които да използват в своята работа. Събитието винаги е съпътствано с Младежки форум „Истина или предизвикателство“. В рамките на проекта в няколко поредни издания над 100 участници от цялата страна преминават през модули на различни теми по време на уикенд в Пловдив.

 

Друга дейност на Младежкия център на национално ниво е обучителният семинар за организации, работещи с уязвими групи. Проведени са 2 семинара с над 100 здравни, образователни, трудови и правни медиатори и представители на организации, работещи с уязвими групи. Основните теми по време на двете събития са приобщаване на активни и неактивни младежи, определяне на политики за овластяване на ромските жени и други, както и обмяна на опит и придобиване на нови знания.

В рамките на проекта са разработени 2 наръчника по дигитално-медийна грамотност, като в процеса по създаване на първия към екипа на ОП „Младежки център Пловдив“ се присъединяват и младежки работници от Центровете на Враца, Добрич и Стара Загора, а във втория – и техни колеги от Бургас и Перник. Основни партньори в изготвяне на темите са и експертите от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Норсенсус Медиафорум. В процеса на провеждане на неформалните дейности участие вземат над 1000 участници от цяла България и 20 младежи от Норвегия. В следствие на преминаване през програмата младежите имат уменията за разпознаване на фалшиви новини, онлайн безопасност, създаване на медийно съдържание, креативност и др. Част от тях имат и интереса да участват в процесите по вземане на решения за бъдещето на младите хора в града и региона вследствие развитите им компетентности по доброволчество, гражданска активност и младежка работа.

 

По проекта до момента са реализирани и 10 младежки обмена в страните Португалия, Ирландия, Словения, Испания, Люксембург, Италия, Белгия, Гърция и Дания. С участието си 100 младежи повишават знанията са за неформалното образование като подход при реализиране на младежки дейности на международно ниво, развиват базисни компетенции за индивидуално разработване и представяне на обучителни сесии. Реализирани са и 2 международни младежки фестивала с над 120 участници от 40 младежки организации на местно, национално и международно ниво. Те имат възможността да представят и промотират своята работа. Същевременно в залите на центъра се провеждат и обучения под формата на неформални дейности по актуални за младите хора теми.

Изпълнението на заложените дейности се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За автора - silviya

Няма коментари

Съжаляваме, коментарите са спряни за тази публикация.