ОБЩИНА ЧИРПАН ПОСТРОИ МОДЕРНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ  На 27.02.2021 г. Община Чирпан проведе официална церемония  по “Откриване на изградения обект” по проект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, по Договор за БФП № BG16M1OP002-1.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни Вижте още»