Пречиствателната станция в гр. Чирпан устойчиво подобрява екологичната среда в региона    На 04.03.2021 г. се проведе заключителната пресконференция на  Община Чирпан по проект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, по Договор за БФП № BG16M1OP002-1.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз Вижте още»