Национален портал за пространствени данни (НППД) https://inspire.egov.bg Държавна агенция „Електронно управление“ пусна в експлоатация „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“, реализиран по проект № BG05SFOP001-1.002-0014 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът изпълнява мярка 5.27 „Национален портал за гео-пространствени данни (INSPIRE) от Пътната карта за Вижте още»