„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ EООД НАПРАВИ РЕШИТЕЛНИ СТЪПКИ КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР

 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ EООД стартира изпълнението на инвестиционен проект за реконструкция на довеждащ водопровод от помпена станция „Сланотрън” до гр. Видин, както и реконструкция на част от Главен канализационен колектор II в гр. Видин. С реализацията на проекта ще се осигури непрекъснатост на водоподаването към водоснабдителните системи на вода с необходимото качество и количество, както и ще се осигури нормална работа на канализационната система, като се отстранят участъците, които създават подприщване и респективно условия за наводняване на мазетата на прилежащите сгради. Това ще доведе също и до намаляване на здравния риск за населението, обслужвано от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ EООД

Безвъзмездните средства по проекта са предоставени по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на Вик инфраструктура“.

 

Дружеството подписа Договор Д-34-68 от 21.08.2019 г. с Министерство на околната среда и водите, с регистрационен номер BG16M1OP002-1.016-0006-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

 

Обща стойност на проекта: 23 653 635,80 лв., от които 15 246 929,81 лв. от Кохезионния фонд,  2 690 634,66 лв. национално съфинансиране и 5 716 071,33 лв. – собствено финансиране от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ EООД.

Проектът ще бъде реализиран в срок от 54 месеца.

Целта на проекта е подобряване качеството на живот на населението чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда, както и устойчиво развитие, опазване и подобряване състоянието на водните ресурси в обособената територия на “ВиК” ЕООД, гр. Видин.

В резултат на изпълнението на проекта се очаква постигането на следните конкретни резултати:

  • Ще се гарантира съответствие на водите за питейно-битови нужди с Директива №98/83ЕО
  • Намаляване на водозагубите и оптимизация на експлоатационните разходи на ВиК дружеството;
  • Намаляване на риска от замърсяване на водни басейни чрез увеличаване на ефективността при събирането на отпадъчни води, отвеждане и пречистване;
  • отпадъчни води във водни басейни
  • Ще се намали инфилтрацията;
  • Ще се намалят разходите за експлоатация и поддръжка на ВиК системите.

 

Изпълнението на отделните етапи на  проекта може да бъде проследявано на сайта на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ EООД.

За автора - Росен

Няма коментари

Съжаляваме, коментарите са спряни за тази публикация.