Стартира дългоочакваната реконструкция на Довеждащ водопровод от помпена станция „Сланотрън” до гр. Видин       На 09.06.2023г., от 12:00ч. в гр. Видин, ще се състои официална церемония по откриване на строителен обект по проект № BG16M1OP002-1.016-0006-C03, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016, Вижте още»

ПРОЕКТЪТ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК – ВИДИН” ЕООД ЩЕ ПОДОБРИ КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА РЕГИОНА   Интервю с инж. Илко Илиев, Управител на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД, гр. Видин Журналист: Силвия Чалъкова   „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД, гр. Видин изпълнява ключов за Вижте още»

„Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“ по ОП „Околна среда” 2014-2020 Изпълнението на Проект: „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“ напредва успешно.Проектът е финансиран по ОП „Околна среда” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Кохезионен фонд по приоритетна ос 1 „Води“, Процедура за подбор на проекти № BG16M1OP002-1.006 Вижте още»

„Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“ по ОП „Околна среда” 2014-2020        Изпълнението на Проект: „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“ напредва успешно. Проектът е финансиран по ОП „Околна среда” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Кохезионен фонд по приоритетна ос 1 „Води“, Процедура за подбор на проекти Вижте още»

Успешно се изпълнява проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“ по ОП „Околна среда” 2014-2020        Напредва изпълнението на Проект: „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Кохезионен фонд по приоритетна ос 1 „Води“, Процедурата за подбор Вижте още»

  “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ПЕРНИК ПРОДЪЛЖАВА УСПЕШНО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ДРУЖЕСТВОТО ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ПЕРНИК” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014- 2020, № ОТ ИСУН BG16M1OP002-1.016-0004-C03 ПРОЦЕДУРА НА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ Вижте още»

  ПРОДЪЛЖАВА УСПЕШНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ПЕРНИК”   Днес, 26.01.2023 г., в град Радомир в кв. Върба на централния площад, ул. Априлско въстание, се състоя официална церемония по откриване на пореден обект по проект “ на ВиК инфраструктура на обособената територия Вижте още»

На 30.01.2023 г. от 13.00 часа  ще се проведе пресконференция  по Проект: „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Кохезионен фонд по приоритетна ос 1 „Води“, Процедурата за подбор на проекти № BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“. Социално икономически цели Вижте още»

ВИК ПЕРНИК Е БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ПЕРНИК” Проектът се реализира с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 –2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Срок на изпълнение на проекта е 54 месеца. Стойността на проекта Вижте още»

НАБИРА СКОРОСТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ  „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД     ПРЕЗ 2023 ГОДИНА ЗАПОЧВА АКТИВНО СТРОИТЕЛСТВО ПО ПРОЕКТА   Ключовият инвестиционен проект за „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин  се реализира успешно. Проектът е на Вижте още»