Национален портал за пространствени данни (НППД)


https://inspire.egov.bg


Държавна агенция „Електронно управление“ пусна в експлоатация „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“, реализиран по проект № BG05SFOP001-1.002-0014 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът изпълнява мярка 5.27 „Национален портал за гео-пространствени данни (INSPIRE) от Пътната карта за развитие на стратегията за електронно управление в Република България за периода 2016-2020 г., приета с Решение 983 на Министерския съвет от 2016 г. “ и следва изискванията на Закона за достъп до пространствени данни и Закона за електронното управление. В публичното пространство пространствените данни се идентифицират с географската информация, обработвана и интерпретирана с използването на информационните и комуникационните технологии. Така се създават предпоставки и за нови публични услуги, реализирани чрез интеграцията на електронното правителство и геоинформацията.

Националният портал за пространствени данни (НППД) – https://inspire.egov.bg е основният елемент на инфраструктурата за пространствена информация в Република България и стратегическа основа, осигуряваща ефективно изпълнение на задължението за създаване на стандартна и оперативно съвместима информационно-комуникационна точка за обмен на пространствени данни на национално и европейско ниво. Порталът  е структуриран в две основни части – Информационна и Каталог, лесно използваем и общодостъпен. В Информационната част са създадени различни секции, даващи възможност за публикуване на разнообразна информация, новини, събития и документи, обвързани с пространствените данни. В частта Каталог са публикуваните от държавните администрации пространствени данни по съответните теми от приложенията към Закона за достъп до пространствени данни (Директива INSPIRE), описващите ги метаданни и услугите за тях. Чрез подходящо филтриране е създадена възможност за търсенето им, както и за визуализирането и наслагването/комбинирането им върху карта. Ако администрацията, публикувала пространствени данни е създала и услуга за изтегляне на тези данни, то същите могат да се използват многократно от неограничен брой потребители.

С изграждането на НППД се създаде предпоставка за промяна на технологичните дейности на държавната администрация в частта за предоставяне на услуги с пространствени данни в услуга на гражданите и бизнеса и в помощ на вземащите управленски решения. Това ще доведе до ускоряване на процесите на хармонизиране на пространствените данни и услуги на държавните структури, администриращи пространствени данни. Ще се създаде яснота на потребителите на пространствена информация за целите и задачите по изграждането на националната инфраструктура на пространствена информация.

Резултатите от проведените индивидуални обучения на 97 служители от 27 администрации ще доведат до практически по-подготвени кадри, които ще демонстрират ангажираност към изграждането на националната инфраструктура за пространствена информация и ще повишат обема и качеството на предоставяните чрез портала данни и услуги.

Изпълнението на проекта по презумпция ще окаже положително въздействие върху околната среда, тъй като представлява пряко изпълнение на националните задължения по Закона за достъп до пространствени данни и прилагането на Директива INSPIRE, чиято цел е създавана на инфраструктура за достъп до пространствена информация в ЕО, необходима в интерес на общностните политики в областта на опазване на околната среда.

Не на последно място, чрез портала се осъществява връзката с геопортала на инфраструктурата за пространствена информация в Европейската общност (Европейския INSPIRE портал).


www.eufunds.bg


Този документ е създаден в рамките на проект наименование „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд

За автора - Росен

Няма коментари

Съжаляваме, коментарите са спряни за тази публикация.