Успешно се изпълнява проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“ по ОП „Околна среда” 2014-2020        Напредва изпълнението на Проект: „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Кохезионен фонд по приоритетна ос 1 „Води“, Процедурата за подбор Вижте още»