Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, финансиран по процедура BG161M1OP002-1.016 – Изграждане на ВиК инфраструктура, по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г   На  10.08.2023 г. в гр. Видин се състоя официална церемония по откриване на строителен обект по проект № BG16M1OP002-1.016-0006-C03, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ Вижте още»