На 13.03.2019 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация – Чирпан се проведе пресконференция, свързана със стартирането на проект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, по Договор за БФП № BG16M1OP002-1.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


На пресконференцията бяха представени основните цели, дейности и очаквани резултати, свързани с реализацията на проекта, който ще осигури необходимото пречистване, съгласно изискванията на Директива 91/271, чрез изграждане на ПСОВ. Предвижда се инвестицията в ПСОВ да осигури по-строго пречистване (отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор) на отпадъчните води от канализационната мрежа на гр. Чирпан. Чрез реализацията на проекта ще се предотврати замърсяването на водоприемника (р. Текирска и р. Марица) с всички произтичащи от това екологични ползи и значителен трансграничен ефект. По този начин проектът ще има устойчив принос към постигане на добро екологично състояние на водоприемника на градските отпадъчни води на гр. Чирпан, като част от Плана за управление на речния басейн на р. Марица, чрез намаляване натоварването от градски отпадъчни води. Общата стойност на проекта: 15 020 421,58 лв., а срокът за изпълнение на проекта е до 24.05.2021 г.

 

*Проект Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове

www.eufunds.bg

 

За автора - Пресиана Бонева

Няма коментари

Съжаляваме, коментарите са спряни за тази публикация.