ВиК ПЕРНИК РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ПЕРНИК”

На 07.07. 2022 г. в град Радомир се проведе церемония „Първа копка“ по проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник” за Обособена позиция №2 „Реконструкция на водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Радомир /без кв. Върба/.

 

На събитието присъстваха представители на местната общност, областна и общинска администрация, медии.

Проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник”  е на стойност 100 899 303.08 лв, от които собственото финансиране е в размер на 25 314 619.20 лв., а безвъзмездната финансова помощ е в размер на 75 584 683,88 лв. и със срок на изпълнение 54 месеца.

Проектът се реализира с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

В резултат на проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник” към услугата „пречистване на отпадъчни води“ ще се присъединят към 2023 година 17 876 човека от агломерации Перник и Радомир. Предвижда се изграждане на тласкател и нова помпена станция, като свързаността ще достигне съответно 99,4% и 99,6% за двете агломерации. С цел постигане на съответствие с Директивата за отпадъчни води, ще се изг радят съоръжения за пречистване на азот и фосфор.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 54 МЕСЕЦА.

ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014 – 2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

За автора - Росен

Няма коментари

Съжаляваме, коментарите са спряни за тази публикация.