“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД УСПЕШНО ПРОДЪЛЖАВА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА
ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК – ВИДИН” ЕООД, ГР. ВИДИН

 

Продължава работата на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД, гр. Видин по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин.
Срокът за реализация на проекта е до 31.12.2023г.
В резултат на изпълнението на проекта ВИК дружеството ще постигне разширяване и подобряване на ВиК структурата във връзка с питейните и отпадъчните води, в съответствие със законодателството на ЕС и на Република България.

Във връзка с изпълнението на дейност 7 „Разработване и внедряване на допълнителни модули на интегрирана географска информационна система (ГИС)“ от договора за безвъзмездна финансова помощ е сключен Договор № 8-ОПОС от 21.01.2022 г. с предмет „Внедряване на допълнителни модули към интегрирана географска информационна система (ГИС)“, с изпълнител: „ПРОТОК” Д.О.О.

На 28.02.2022 г. е възложено изпълнението на договора.

Дейностите, заложени в договора са следните:

Дейност 1: Анализ на данните на действащата географска информационна система.
Дейност 2: Внедряване на софтуерните приложения в тестова среда.
Дейност 3: Тестване на новите модули за съвместимост с действащата ГИС.
Дейност 4: Одобрение и приемане на софтуера с приемо-предавателен протокол.
Дейност 5: Обучение на служителите за работа с новите модули.

Реализирането на дейностите ще даде възможност за:

  • Използване на пълната функционалност и възможности на географската
    информационна система за подобряване на работата на служителите във ВиК Видин;
  • Увеличаване ефективността на процеса на управление на авариите и намаляване на
    загубите на вода;
  • Съкращаване на сроковете за административното обслужване на клиентите;
  • Правилно планиране и следене на разходите за реконструкции и ново строителство.

 

За обществена поръчка с предмет „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин съгласно договорните условия на ФИДИК – Жълта книга по 2 обособени позиции“. Обособена позиция 2 – Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин“, има издадено решение за избор на изпълнител, което още не е влязло в сила. По Обособена позиция 1 – Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1 от процедура Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин съгласно договорните условия на ФИДИК – Жълта книга се очаква да бъде възложена работата на избрания изпълнител.

Реализирането на проекта ще доведе до подобряване качеството на живот на населението чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда, както и устойчиво развитие, опазване и подобряване състоянието на водните ресурси в обособената територия на “ВиК” ЕООД, гр. Видин.

Общата стойност на проекта е в размер на 23 653 635,80 лв., от които 15 246 929,81 лв., са предоставени по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на Вик инфраструктура“, 2 690 634,66 лв. национално съфинансиране и 5 716 071,33 лв. – собствено финансиране от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ EООД.

Подробна информация за етапите на реализиране на проекта е публикувана на сайта на
ВиК Видин: www.vik-vidin.com, секция ЕВРОПРОЕКТИ.

За автора - Росен

Няма коментари

Съжаляваме, коментарите са спряни за тази публикация.