ПРОЕКТЪТ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК – ВИДИН” ЕООД ЩЕ ПОДОБРИ КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА РЕГИОНА

 

Интервю с инж. Илко Илиев,
Управител на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД, гр. Видин
Журналист: Силвия Чалъкова

 

„Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД, гр. Видин изпълнява ключов за региона инфраструктурен проект за „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД. Дружеството е Бенефициент по Оперативна програма „Околна – среда 2014-2020г.“ , проекта възлиза на стойност 23 653 635,80 лв.

В изпълнение на Административния договор за безвъзмездна финансова помощ са сключени 10 броя договори с избрани изпълнители, от които 4 броя са приключени успешно.

 

Журналист
1. Инж. Илиев, обществеността с интерес следи развитието на проекта, моля, разкажете  ни как се развива проектът, по който Дружеството е бенефициент и се изпълнява по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”?
Инж. Илко Илиев
Както казахте и Вие Общата стойност на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин  е в размер на 23 653 635,80 лв., от които 15 246 929,81 лв., са предоставени по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на Вик инфраструктура“, 2 690 634,66 лв. национално съфинансиране и 5 716 071,33 лв. – собствено финансиране от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ EООД.
Подписани са двата  договора за СМР дейности  за  Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин съгласно договорните условия на ФИДИК – Жълта книга по 2 обособени позиции: Обособена позиция 2 – Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин. Избраният изпълнител е “НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД. НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД вече работи по изпълнението на договора.
По Обособена позиция 1 Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин съгласно договорните условия на ФИДИК – Жълта книга за обект: „Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1” е сключен договор с ОБЕДИНЕНИЕ „ДУНАВ 2022“ ДЗЗД  ДУНАВ 2022“ ДЗЗД
В резултат на изпълнението на проекта ВИК дружеството ще постигне разширяване и подобряване на ВИК структурата в региона, ще се намалят загубите на вода, ще се увеличи ефективността при събирането на отпадъчни води, ще се постигне съответствие със законодателството на Европейския Съюз  и на Република България.

Журналист
2. Във връзка с изпълнението на проекта какво предстои конкретно в следващите строителни месеци?
Инж. Илко Илиев
Проектът за реконструкцията на водопровода е в по- напреднала фаза, предстои внасянето му в Общината за издаване на разрешение за строеж. В средата  на месец Май очакваме да започне реално изпълнение на строителните дейности.
За обекта за Канализационния колектор на 23.03 2023г се подписа договор с избрания изпълнител . Изпратено е възлагателно  писмо на Изпълнителя за започване дейностите по проекта и се очаква той скоро да предостави Работен проект, който след това да премине процедура по съгласуване и започване на строителството.

Журналист
3. Кои са основните предизвикателства пред дружеството към момента? Какви трудности срещахте и очаквате да възникват още до края на проекта?
Инж. Илко Илиев
Закъсня старта на строителните работи по двата обекта, но с общи усилия ще се справим. Всички страни, ангажирани с процеса, работят активно за спазване на този срок и реализация на 100% от предвидените реконструкции. Всички сме наясно със значимостта на проекта и работим усилено той да се реализира в пълнота.

Журналист
4. Ще се справите ли със сроковете за изпълнение на проекта?
Инж. Илко Илиев
От тук нататък, до края на 2023 година, предстои много работа за всички хора и организации, които работят за осъществяването на проекта. Пожелавам на всички сили и упоритост, а на гражданите – малко търпение и да продължим с общи усилия да правим Видин един по-добър град за живеене.

Журналист
5. Какви резултати очаквате от изпълнението на проекта и как те ще подобрят живота на хората, живеещи в регион Видин?
Инж. Илко Илиев
Навсякъде загубите на вода са голям проблем за ВиК дружествата. Водата е ценен ресурс, който трябва да се съхранява и управлява разумно. Една от главните цели на проекта е намаляването на загубите, които се дължат на амортизираната водопреносна мрежа. Честите аварии, съпроводени със спирания на водата също са много неприятни за гражданите, като те също се причиняват от старите тръби. С реконструкцията на  довеждащия водопровод ще намалеят осезаемо и авариите, с което ще се приближим към целта, а именно непрекъсваемост на водоподаването за населението.

За автора - Росен

Няма коментари

Съжаляваме, коментарите са спряни за тази публикация.