На 30.01.2023 г. от 13.00 часа  ще се проведе пресконференция  по Проект: „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Кохезионен фонд по приоритетна ос 1 „Води“, Процедурата за подбор на проекти № BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“. Социално икономически цели Вижте още»

ВИК ПЕРНИК Е БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ПЕРНИК” Проектът се реализира с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 –2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Срок на изпълнение на проекта е 54 месеца. Стойността на проекта Вижте още»