ВИК ПЕРНИК Е БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК
ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ПЕРНИК”


Проектът се реализира с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 –2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.


Срок на изпълнение на проекта е 54 месеца.
Стойността на проекта е 100 899 303.08 лв
Собственото финансиране е в размер на 25 314 619.20 лв., а безвъзмездната финансова помощ
е в размер на 75 584 683,88 лв.


На 26.01.2023 от 11:00 часа в гр. Радомир кв. Върба, централния площад ул. Априлски въстание ще се проведе официална церемония за стартиране на строителните дейности за обект „Изграждане на вик инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Перник за обособена позиция №3 „Реконструкция на водопроводна мрежа на кв. Върба гр. Радомир, 2 канализационна помпена станция и тласкатели /КПС/ до Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ Батановци“.

По обособена позиция №3 са планирани са следните дейности по изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктурата:

Реконструкция на водопроводна мрежа, разширение и реконструкция на канализационна мрежа на кв. „Върба“, гр. Радомир, 2 КПС и тласкатели до ПСОВ Батановци- Част Водоснабдяване включва реконструкция на водопроводна мрежа на кв. Върба, гр. Радомир, част Канализация включва необходимите за изграждане участъци от мрежата кв.„Върба“ в град Радомир, изграждане на канализационни помпени станции – 2 бр., изграждане на тласкател до ПСОВ Батановци.

В част Водоснабдяване ще се изградят водопроводи в кв. “Върба“- в ниска зона Главен клон І е с диаметър Ф125мм РЕ и L=231,4м; Главен клон ІІ е с диаметър Ф110мм РЕ и L=447,5м; Главен клон ІІІ е с диаметър Ф90мм РЕ и L=139,4м; Второстепенни клонове Ф90 РЕ L=4293,20м. Общата дължина на вътрешна водопроводна мрежа е L=5114м. Ще се изградят част от Главен клон І ниска зона с диаметър Ф110 РЕ L=262,6м и Ф90 РЕ L=273.7м и второстепенни клонове Ф90 РЕ L=384.8м

Част Канализация предвижда рехабилитация и изграждане на канализационна мрежа 5 670 м и 343 бр. СКО (сградни канализационни отклонения), 2 КПС (канализационни помпени станции) и тласкатели с обща дължина 8 022м.

Проектът се реализира с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

За автора - silviya

Няма коментари

Съжаляваме, коментарите са спряни за тази публикация.