„Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“ по ОП „Околна среда” 2014-2020 Изпълнението на Проект: „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“ напредва успешно.Проектът е финансиран по ОП „Околна среда” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Кохезионен фонд по приоритетна ос 1 „Води“, Процедура за подбор на проекти № BG16M1OP002-1.006 Вижте още»