„Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“ по ОП „Околна среда” 2014-2020

Изпълнението на Проект: „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“ напредва успешно.Проектът е финансиран по ОП „Околна среда” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Кохезионен фонд по приоритетна ос 1 „Води“, Процедура за подбор на проекти № BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“. По настоящия проект ще се подменят 13,428 км. второстепенна канализационна мрежа, ще се рехабилитира Главен колектор VII и ще се изгради нов колектор с дължина 2,746 км. По бул. „Дунав“ и бул. „Брезовско шосе“. Тези мерки ще намалят инфилтрационния поток към ПСОВ. Чрез рехабилитацията на ПСОВ ще се намали притока на вредни вещества и биогенни елементи във водоприемника. Процесът на обработка на утайката, също ще бъде оптимизиран, включително чрез стабилизация на утайката, механично отстраняване на водата, термично изсушаване на утайката и използване на биогаза.

               Социално икономически цели на проекта са свързани с подобряване качеството на живот на населението, чрез създаването на устойчива система на канализационните и водоснабдителните мрежи в града; засилване на конкурентноспособността на икономиката с оглед постигане на висок устойчив растеж и осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция на територията на Община Пловдив.

www.eufunds.bg

Проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1”

За автора - Росен

Няма коментари

Съжаляваме, коментарите са спряни за тази публикация.