Проектът е на обща стойност 100 899 303,08 лева, от които: 64 246 981,30 лв. – Европейско финансиране 11 337 702, 58 лв. – Национално съфинансиране 8 501 069,69 лв. – Собствен принос на ВИК Перник и 16 813 549,51 лв. – Недопустими разходи Строителните дейности по проекта се реализират успешно и в предвидените срокове. Вижте още»

Проектът се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.     На 29 юни 2023 година от 10:00 часа в гр. Перник, се проведе официална церемония за стартиране на строителни дейности за обект „Реконструкция на водопроводна мрежа, разширение и реконструкция Вижте още»